به آزمایشگاه تشخیص طبی دی خوش آمدید

شماره تماس 071-52243627 071-52252750

سازمان های طرف قرارداد

نیروهای مسلح


شماره تماس :

وب سایت :

آدرس :
نیروهای مسلح