به آزمایشگاه تشخیص طبی دی خوش آمدید

شماره تماس 071-52243627 071-52252750

سازمان های طرف قرارداد

سازمان خدمات درمانی


شماره تماس :

وب سایت :

آدرس :
سازمان خدمات درمانی