به آزمایشگاه تشخیص طبی دی خوش آمدید

شماره تماس 071-52243627 071-52252750

ویژه آزمایشگاه ها

آخرین اخبار

تماس های مراجعین

071-52243627 071-52252750